image banner
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementanh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thường trực Đảng ủy xã Xuân Phương

 
anh tin bai

 

Đồng chí: Phan Thanh Hà

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Email: Phanthanhha.xtg@namdinh.gov.vn

Số điện thoại: 094.808.9692

 

   
anh tin bai

 

Đồng chí: Bùi Văn Nam

 Năm sinh: 1981

 Quê quán: Xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

 Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy

 Email: Buivannam.xtg@namdinh.gov.vn

 Số điện thoại: 0343.583.600

 

   
anh tin bai

 

Đồng chí: Phạm Xuân Vũ

 Năm sinh: 1983

 Quê quán: Xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

 Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 Email: Phamxuanvu.xtg@namdinh.gov.vn

 Số điện thoại: 0947.528.919

 

1.  Nhiệm vụ quyền hạn của Đảng ủy

- Đảng ủy là cơ quan chấp hành của Đảng bộ xã, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ giữa 2 kỳ Đại hội.

- Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

- Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác và làm công tác phát triển Đảng viên.

- Lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của  nhân dân.

- Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức đảng và của đảng viên.

- Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho toàn Đảng bộ, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị Đảng bộ; chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025- 2030. Chỉ đạo các chi bộ Đại hội nhiệm kỳ mới.

- Chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ xã, gồm: Văn kiện, đề án, nhân sự cấp ủy và ủy viên UBKT khóa tới; đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; quyết định thời gian, số lượng Đại biểu triệu tập Đại hội Đảng bộ xã theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

- Đề xuất với Huyện ủy các vấn đề thuộc thẩm quyền của Huyện ủy hoặc của cấp ủy cấp trên.

2. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng ủy

 Ban thường vụ Đảng ủy thay mặt Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra mọi mặt công tác của Đảng bộ giữa 2 kỳ hội nghị Đảng ủy. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND xã, các chi bộ, các khối, ngành, đoàn thể và các xóm, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy. Ban thường vụ Đảng ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập các hội nghị Đảng ủy, Đảng bộ. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đảng ủy nhất thiết phải được Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị thảo luận, thống nhất trước khi trình ra hội nghị Đảng ủy như: phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ, ngành, lĩnh vực, đoàn thể; quyết định quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ và giới thiệu cán bộ, đảng viên ứng cử để bầu cử các chức danh lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở xã thuộc diện Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy quản lý.

- Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy.

- Chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và của cấp ủy cấp trên.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo với Huyện ủy và thông báo tình hình đến các ngành và các chi bộ thuộc Đảng bộ theo quy định.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã có trách nhiệm và quyền hạn:

- Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy; chịu trách nhiệm trước cấp ủy, trước Đảng bộ và nhân dân trong xã về sự lãnh đạo Đảng, chính quyền trên mọi lĩnh vực; chủ trì công việc của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy.

- Nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương; đề xuất những vấn đề cần thiết thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách để Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã thảo luận, quyết định.

- Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác quốc phòng, an ninh, trực tiếp làm chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã. Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các công việc đột xuất ở địa phương.

- Nắm vững công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đảm bảo sinh hoạt của Đảng bộ, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy được thực hiện đúng quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chăm lo giữ gìn đoàn kết trong nội bộ cấp ủy.

- Đề xuất những vấn đề chủ trương, chính sách lớn trên các lĩnh vực công tác để Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy xã thảo luận, quyết định.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ của xã.

- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chủ trì và kết luận các Hội nghị của Đảng bộ, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ.

- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Thay mặt Đảng ủy báo cáo với Huyện ủy, Tỉnh ủy và thông báo cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy về hoạt động của Đảng ủy theo chế độ quy định. Khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực huyện ủy về tình hình của Đảng bộ và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đó.

- Ký các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy và một số văn bản về công tác cán bộ.

- Kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo quy định. Điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân có hiệu quả đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó bí thư TT Đảng ủy

Đồng chí Phó bí thư TT Đảng ủy có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Thường trực giải quyết các công việc hàng ngày của Đảng ủy: Điều hành phối hợp hoạt động của Đảng ủy với chính quyền, đoàn thể ở xã theo Nghị quyết của Đảng ủy, BTV Đảng ủy; có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, BTV Đảng ủy; theo dõi kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và của cấp ủy cấp trên. Thường xuyên báo cáo tình hình công tác, xây dựng Đảng trong  Đảng bộ với Bí thư.

- Phụ trách công tác tài chính của Đảng ủy, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của VPĐU, khối dân vận, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác tuyên giáo. Đề xuất với Đảng ủy, BTV Đảng ủy, chủ trương, giải pháp triển khai nhiệm vụ đối với các  lĩnh vực công tác nói trên.

- Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, của BTV Đảng ủy xây dựng chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý, tháng của Đảng ủy, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, TV Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, giải quyết các công việc của Đảng bộ khi đồng chí bí thư Đảng ủy xã vắng hoặc theo sự ủy quyền của Bí thư Đảng ủy xã.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

 Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:

- Chịu trách nhiệm điều hành bộ máy nhà nước theo luật và theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

- Thể chế hóa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ và thực hiện tốt chủ trương đó trong hệ thống bộ máy nhà nước ở địa phương.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thi hành đúng pháp luật, chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh.

- Giữ vững mối liên hệ giữa UBND với Thường trực HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành sự lãnh đạo của Đảng và các cơ quan nhà nước cấp trên theo luật định.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Các đồng chí Đảng ủy viên có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy phân công. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Đảng ủy, phát huy trí tuệ dân chủ thảo luận và biểu quyết các công việc của Đảng ủy.

- Tham gia vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy, nhất là lĩnh vực được phân công, phụ trách; mỗi đồng chí có trách nhiệm bảo đảm để đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên phải được quán triệt, chấp hành nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về lĩnh vực mình phụ trách.

- Các đồng chí Đảng ủy viên khi được Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phân công và giao nhiệm vụ, được đề đạt ý kiến, nguyện vọng của mình, nhưng khi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất, quyết định phải nghiêm chỉnh chấp hành.

- Khi thảo luận, các đồng chí Đảng ủy viên có trách nhiệm, có quyền phát biểu ý kiến về nội dung của hội nghị với tinh thần thực sự dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng; không thành kiến với người có ý kiến khác ý kiến mình và không tuyên truyền ý kiến cá nhân trái với Nghị quyết mà tập thể đã nhất trí thông qua.

- Thường xuyên sâu sát cơ sở lắng nghe ý kiến của Đảng viên và quần chúng nhân dân, chủ động giải quyết công việc, kịp thời phản ánh và chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công với Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy. Các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách các Chi bộ mà không phải chi bộ mình thường xuyên sinh hoạt thì 01 quý phải dự sinh hoạt 01 lần, những công việc cần thiết chi bộ mời phải về dự để nắm bắt tình hình. Thường xuyên phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Định kỳ hàng năm tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và gợi ý của Ban Thường vụ Đảng ủy (nếu có).

- Các đồng chí Đảng ủy viên thường xuyên được cung cấp thông tin về tình hình chung của Đảng bộ và các vấn đề cần thiết khác theo quy định. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình thường xuyên, đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy. Được yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, các chi ủy trực thuộc Đảng ủy trả lời những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương.

Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phương khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

 
 Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang